نویسنده = الهی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضعیت استادیوم های فوتبال کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

علیرضا الهی؛ زهرا پورآقایی اردکانی