نویسنده = عامری، حسن سید
تعداد مقالات: 2
1. برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

اصغر عباسی؛ بختیار ترتیبیان؛ حسن سید عامری