نویسنده = دکتر احمد فرخی
تاثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت حرکتی

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر الهه عرب عامری؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ ذکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی


مقایسه تاثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر بهروز عبدلی؛ دکتر حسن عشایری؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر احمد فرخی


اهداف، مبانی، اصول وروش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380

مجتبی عبداللهی؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر خسرو باقری