اهداف، مبانی، اصول وروش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی

نویسندگان

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش ،تدوین اهداف، مبانی، اصول وروش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی بوده است.یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا،حاکی از آن است که بین تربیت بدنی به عنوان یک علم واسلام به عنوان یک دین ،می توان ارتباط هایی را جستجو کرد،به طوری که پیش فرض های برگرفته از اندیشه ی اسلامی ،به نوبه ی خود ،بتواند فرآیند نظریه پردازی را دراین علم تحت تاثیر قرار دهد.براساس دیدگاه اسلامی ،چون تربیت بدنی بخشی از تعلیم وتربیت محسوب می شود، اهداف آن درجهت اهداف کلی تربیت اسلامی وشامل سه دسته است.هدف غایی تربیت بدنی ،همان هدف غایی تربیت اسلامی ، عنی قرب الهی است .اهداف واسطه ای ،به دودسته تقسیم می شوند: فردی واجتماعی در نهایت هدف جزئی آن ،حفظ سلامت،قدرت ونشاط برای زندگی وفراهم آوردن زمینه ی معاش در زندگی کنونی وحیات اخروی است. مبانی تربیت بدنی به دودسته ی فردی واجتماعی تقسیم می شود که ناظر برویژگی های عمومی انسان است .اصول هم به تبع مبانی ،به دونوع فردی واجتماعی تقسیم می شود که برویژگی های عمومی انسان استوار می باشد وناظر برقواعد عام برای تنظیم فعالیت های بدنی است. روش های تربیت بدنی بر حسب اصول دست بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها