نویسنده = دکتر ناصر بهپور
بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعداد یابی در کشتی

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

دکتر بهرام یوسفی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر ناصر بهپور


عوامل همبسته با کاهش کارایی قلبی – تنفسی در ارتفاع

دوره 8، شماره 8، تیر 1380

دکتر ناصر بهپور؛ دکتر وحید تأدیبی؛ دکتر مجتبی نیازی