نویسنده = دکتر حمید رجبی
تاثیر یک دوره فعالتی در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر لطفعلی بلبلی؛ دکتر حجت ا... نیکبخت؛ دکتر حمید رجبی


تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

دکتر سید رضا عطار زاده حسینی؛ دکتر اسماعیل ابراهیمی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی


بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی؛ سید محسن آدینه فتح آبادی