نویسنده = محمدرضا کردی
تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مظاهر رحمانی


تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

محسن ثالثی؛ توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی


رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

محمدحسین علیزاده؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی