نویسنده = حومینیان، داود
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تداخل ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

جمال فاضل کلخوران؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری؛ داود حومینیان


2. اثر شیوه‌های مختلف تمرین ذهنی بر زمان واکنش زنجیره‌ای

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

داود حومینیان؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ نیکو خسروی؛ جمال فاضل