نویسنده = مهرزاد حمیدی
بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

طاهر بهلکه؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی


مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ جهانگیر یداللهی


ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

علیرضا امیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سمانه صفری


طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

محسن شفیعی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی


بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی

دوره 15، شماره 15، فروردین 1382

مهرزاد حمیدی؛ دکتر محمد کشتی دار


ارتباط TQM و اثر بخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

دوره 14، شماره 14، دی 1381

محمد رضا اسد؛ مهرزاد حمیدی؛ دکتر حسن اسدی