نویسنده = داریوش خواجوی
تعداد مقالات: 2
1. رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ داریوش خواجوی


2. تأثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

داریوش خواجوی؛ حسن خلجی؛ محمد حسین رضوی؛ وازگن میناسیان