نویسنده = الهه عرب عامری
مقایسة جهت گیری ورزشی ورزشکاران شرکت کنندة در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

اکبر جمشیدی؛ فضل اله باقرزاده؛ الهه عرب عامری؛ احمد رستگار


اعتباریابی, رواسازی و هنجاریابی حرکات درشت و ظریف آزمون دنور II در کودکان 6-3 سالة شهرستان شیراز

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

فاطمه پسند؛ حسن خلجی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ الهه عرب عامری


تأثیر تداخل ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

جمال فاضل کلخوران؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری؛ داود حومینیان