نویسنده = فرهاد رحمانی نیا
تعداد مقالات: 5
1. تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

محمد فتحی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد رضا مراد پوریان؛ معصومه عسگری؛ راضیه رضایی


2. رابطة آموزش های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

ابراهیم سلمانی دستجرد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا


5. دانشجویان ایران ونهضت المپیک

دوره 1، شماره 1، تیر 1378

فرهاد رحمانی نیا