نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسم مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر FEV1 بیماران آسمی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • آمادگی هوازی ارتباط میزان هزینه انرژی ( فعالیت بدنی ) ، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار [دوره 27، شماره 27، 1386]

ا

 • ایران بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • اصلاح ساختار خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • انتقال دو سویه تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • انگیزه رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • اوقات فراغت بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1386]

ب

 • بازیکنان فوتبال شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در پست های مختلف بازی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • بهره وری نیروی انسانی رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 27، 1386]

پ

 • پست بازی شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در پست های مختلف بازی [دوره 27، شماره 27، 1386]

ت

 • تربیت بدنی عمومی 1و2 بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • تصویر سازی درونی و بیرونی تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • تصویر سازی ذهنی مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر FEV1 بیماران آسمی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • تقدم و تاخر تمرین ذهنی تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • تلفیق تمرین فیزیک و ذهنی تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • تمرینات قدرتی تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • توان بی هوازی شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در پست های مختلف بازی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • توانهوازی شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در پست های مختلف بازی [دوره 27، شماره 27، 1386]

ج

 • جهت گیری هدفی ارتباط بین جهت گیری هدفی ، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در دالیبالیست های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور [دوره 27، شماره 27، 1386]

خ

 • خصوصی سازی خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور [دوره 27، شماره 27، 1386]

د

 • دانشجویان دختر بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1386]

ژ

 • ژاپن بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن [دوره 27، شماره 27، 1386]

س

 • ساختار سازمانی خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • سازمان تربیت بدنی رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 27، 1386]

ع

 • عضلات شکم رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • عضله سوئز خاصره ای رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • عضو برتر تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • عضو غیر برتر تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • عوامل خطرزای کرونر قلب و لیپوپروتئین ارتباط میزان هزینه انرژی ( فعالیت بدنی ) ، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار [دوره 27، شماره 27، 1386]

غ

 • غیر ورزشکار تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی [دوره 27، شماره 27، 1386]

ف

 • فضای انگیزشی ارتباط بین جهت گیری هدفی ، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در دالیبالیست های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • فعالیت بدنی بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • فعالیت بدنی هوازی و FEV1 مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر FEV1 بیماران آسمی [دوره 27، شماره 27، 1386]

ق

 • قدرت عضله رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • قوس کمر رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1386]

ل

 • لیگ حرفه ای فوتبال بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن [دوره 27، شماره 27، 1386]

م

 • مطالع تطبیقی بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن [دوره 27، شماره 27، 1386]
 • منابع کسب اعتماد به نفس ارتباط بین جهت گیری هدفی ، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در دالیبالیست های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور [دوره 27، شماره 27، 1386]

و

 • ورزش قهرمانی خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور [دوره 27، شماره 27، 1386]

ه

 • هزینه انرژِی ارتباط میزان هزینه انرژی ( فعالیت بدنی ) ، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار [دوره 27، شماره 27، 1386]