نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارتباطات تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • ارزیابی ترکیب بدنی مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • اضطراب صفتی تحلیل اضطراب «صفتی» و« وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور ومقایسه آن با مدیران سازمان برنامه وبودجه [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • اضطراب وضعی تحلیل اضطراب «صفتی» و« وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور ومقایسه آن با مدیران سازمان برنامه وبودجه [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • افراد غیرورزشکار رابطه ی بین تیپ بدنی وعوامل آمادگی جسمانی دربین دانشجویان غیرورزشکار [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • اندازه گیری نیروها وزوایا تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • اندازه های بدنی رابطه ی بین تیپ بدنی وعوامل آمادگی جسمانی دربین دانشجویان غیرورزشکار [دوره 3، شماره 3، 1378]

ب

 • بازی های المپیک تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • برنامه ها وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • بودجه وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور [دوره 3، شماره 3، 1378]

ت

 • تاسیسات وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • تیپ بدنی رابطه ی بین تیپ بدنی وعوامل آمادگی جسمانی دربین دانشجویان غیرورزشکار [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • تحلیل بیومکانیک تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • تلویزیون تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم [دوره 3، شماره 3، 1378]

ج

 • جدول قد- وزن مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار [دوره 3، شماره 3، 1378]

خ

 • خام حرکتی بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون [دوره 3، شماره 3، 1378]

د

 • دانشجویان وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • دانشجویان ورزشکار وغیرورزشکار بررسی ومقایسه ی منتخبی از ویژگی های روان شناختی دانشجویان دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ وآموزش عالی مستقر در تهران [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • دانشگاه وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور [دوره 3، شماره 3، 1378]

ر

 • رادیو تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • رشدحرکتی بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون [دوره 3، شماره 3، 1378]

ژ

 • ژیمناستیک تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود [دوره 3، شماره 3، 1378]

س

 • سازمان برنامه وبودجه تحلیل اضطراب «صفتی» و« وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور ومقایسه آن با مدیران سازمان برنامه وبودجه [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • سازمان تربیت بدنی تحلیل اضطراب «صفتی» و« وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور ومقایسه آن با مدیران سازمان برنامه وبودجه [دوره 3، شماره 3، 1378]

ش

 • شاخص توده ی بدنی مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار [دوره 3، شماره 3، 1378]

ع

 • عوامل آمادگی جسمانی رابطه ی بین تیپ بدنی وعوامل آمادگی جسمانی دربین دانشجویان غیرورزشکار [دوره 3، شماره 3، 1378]

ف

 • فعالیت های بدنی وورزشی بررسی ومقایسه ی منتخبی از ویژگی های روان شناختی دانشجویان دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ وآموزش عالی مستقر در تهران [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • فوق برنامه ی ورزشی وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور [دوره 3، شماره 3، 1378]

م

 • مدیران تحلیل اضطراب «صفتی» و« وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور ومقایسه آن با مدیران سازمان برنامه وبودجه [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • مطبوعات تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم [دوره 3، شماره 3، 1378]

ن

 • ناتوانی ذهنی بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • نشانگان مریضی داون بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون [دوره 3، شماره 3، 1378]

و

 • وارو تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود [دوره 3، شماره 3، 1378]
 • ویژگی های روان شناختی بررسی ومقایسه ی منتخبی از ویژگی های روان شناختی دانشجویان دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ وآموزش عالی مستقر در تهران [دوره 3، شماره 3، 1378]