نویسنده = زاده، دکتر مهرداد محرم
تعداد مقالات: 3
3. بررسی سطح امادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه وتهیه نورم امتحانی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر مهرداد محرم زاده؛ حسن محمدزاده