نویسنده = سجادی،
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ سجادی