نویسنده = مشروطه، حسن آقا
تعداد مقالات: 1
1. تقویت چمن طبیعی در زمین های ورزشی با استفاده از شبکه های پلیمری

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

سید منصور بیدکی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ حمید سودائی زاده؛ حسن آقا مشروطه