نویسنده = کلخوران، جمال فاضل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تداخل ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

جمال فاضل کلخوران؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری؛ داود حومینیان