نویسنده = نیا، حسین طالبیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت توسعة رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائة راهکار

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

حسین طالبیان نیا؛ امیر احمد مظفری؛ بهزاد مرتضایی