نویسنده = سروسطانی، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

محمد حسن سروسطانی؛ مهدی کارگرفرد؛ حسین مجتهدی