نویسنده = خالدان، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ویژگی های پیکری , بیوانرژیک و زیست حرکتی با موفقیت شمشیربازان نخبة مرد ایران

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

حمید آقا علی نژاد؛ علی اصغر خالدان؛ آسیه عباسی دلویی