ارتباط بین ویژگی های پیکری , بیوانرژیک و زیست حرکتی با موفقیت شمشیربازان نخبة مرد ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از ‌پژوهش‌ حاضر, تعیین ارتباط بین ویژگی های پیکری , بیوانرژیک و زیست حرکتی با موفقیت شمشیربازان مرد نخبة ایران بود. نمونة آماری پژوهش را 20 شمشیرباز نخبة عضم تیم ملی با میانگین سنی 59/4 ? 7/20 سال تشکیل می دادند. از ویژگی های پیکری, قد, تودة بدن, قد نشسته, طول دست ها, شاخص تودة بدنی و درصد چربی بدن؛ از ویژگی های بیوانرژیک ؛ توان هوازی, توان بی هوازی با اسید لاکتیک و توان بی هوازی بی اسید لاکتیک و از ویژگی های زیست حرکتی, استقامت عضلانی, انعطاف پذیری, چابکی, زمان واکنش, سرعت, قدرت و توان انفجاری اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد از ویژگی های پیکری , قد و شاخص تودة بدنی, از ویژگی های بیوانرژیک, توان هوازی و از ویژگی های زیست حرکتی, قدرت پنچه و انعطاف پذیری با موفقیت رابطه معنا داری داشتند, بنابراین , در گزینش افراد مستعد برای شمشیربازی و نیز در طراحی برنامه های تمرینی برای رسیدن به اوج اجرای ورزشی می توان از این ویژگی ها به عنوان معیارهای ارزیابی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها