نویسنده = فولادیان، جواد
تعداد مقالات: 1
1. اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

جواد فولادیان؛ مهدی نمازی زاده؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده