نویسنده = خبازیان، بهزاد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر 12 روز بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی ، بی هوازی و عملکرد شناگران پسر نخبه کشور

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ بهزاد مهدی خبازیان