نویسنده = دریانوش، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی؛ فرهاد دریانوش