نویسنده = باقری، دکتر خسرو
تعداد مقالات: 1
1. اهداف، مبانی، اصول وروش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380

مجتبی عبداللهی؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر خسرو باقری