نویسنده = نیازی، دکتر مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل همبسته با کاهش کارایی قلبی – تنفسی در ارتفاع

دوره 8، شماره 8، تیر 1380

دکتر ناصر بهپور؛ دکتر وحید تأدیبی؛ دکتر مجتبی نیازی