هنجار نیمرخ حالات خلقی معلمان مرد تربیت بدنی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر, ایجاد هنجار حالات خلقی شرکت کنندگان در مرحلة کشوری مسابقات علمی _ تخصصی معلمان مرد تربیت بدنی بود. در این پژوهش جامعه با نمونه برابر بود, از این رو 337 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی از 29 استان در هفت گروه سنی و سه مقطع تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق سیاهة نیمرخ حالات خلقی (Poms) که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود, جمع آوری شد. در این پژوهش از میانگین, انحراف استاندارد, رتبة درصدی و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شد. در نهایت هنجار نیمرخ حالات خلقی معلمان مرد تربیت بدنی در هفت گروه سنی و سه مقطع تحصیلی تعیین شد. نتایج نشان داد خلق و خوی معلمان مرد تربیت بدنی در هفت گروه سنی و سه مقطع تحصیلی تفاوت معناداری ندارد(05/0 > P).

کلیدواژه‌ها