مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر و رزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشورزی و منابع طبیعی گرگان

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان عزت نفس دانشجویان دختر و.رزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است به همین منظور از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب نمونه آماری استفاده شد آنگاه برگه مشخصات فردی و سیاهه عزت نفس کوپر اسمیت به نمونه های ورزشکار به تعداد 90 نفر و غیر ورزشکار 70 نفر ارائه و بعد از تکمیل گرد آوری شد پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها در پارامتر ه ای متناسب بهره برداری و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها با به کارگیری آزمون ANOVA استفاده شد که نتایج بدین ترتیب بود بین عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف معنی دار وجود داشت (P<0/05) بنی عزت نفس دانشجویان دختر رشته های ورزشی انفرادی با گروهی داشنگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0/05) بین عزت نفس دانشجویان دختر بسکتبالیست با والیبالیست دانشگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف) معنی داری وجود نداشت (P>0/05 بنابراین نتایج تحقیق نشان می دهد فعالیت های ورزشی توانایی ارتقای سطح عزت نفس را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها