بررسی تاثیر فعالیت های جسمانی بر میزان افسردگی دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده

چکیده

اختلالات بهداشت روانی از قبیل افسردگی و اضطراب بر زندگی میلیون ها نفر ازمردم جهان تاثری گذاشته و با افزایش مرگو میر و هزینه مراقبت های بهداشتی ارتباط دارد اگر چهخ به نظر می رسد روش های درمانی متعددی در درمان این ا ختللات موثر است ولی شواهد نشان می دهد این روش ها کمتر مورد استفاده قرار میگیرد برخی محققان بر این باورند که فعالیت جسمانی وسیله مهمی برای پیشگیری و دمران افسردگی است با توجه به این واقعیت که افسردگی در بین جوانان بویژه دختران جوان در حال افزیش است و داروهای ضد افسردگی برای کاهش این اختلال بسیار مورد استفاده قرار می گیرد این تحقیق با هدف بررسی آثار شش هفته فعالتی جسمانی بر میزان افسردگی دختران دانشجوی دانشگاه شهد چمران اهواز انجام گردید بدین منظور 792 دانشجو که در کلاس های تربیت بدنی 1 و 2 ثبت نام کرده بودند پرسشنامه افسردگی یک را تکمیل کردنحد 75 نفر از دانشجویانی که نمره اکتسابی آنها بین 40- 15 بود به طور تصادفی انتخاب و در گروه تمرینات هوازی شنا وکنترل قرار گرفتند آزمودنی های گروه هوا زی و شنا به مدت شش هفته و هر هفته سه9 جلسه و در هر جلسه به مدت 60 دقیقه در تمرینات شرکت کردند در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی از قبیل آزمون T آنالیز واریانس یک سویه و آزمون پیگیری توکی استفاده شد به طور کلی نتایج نشان داد پس از انجام تمرینات بین میانگین افسردگی سه گروه تفاوت معنی داری وجود دارد آزمون پیگیری توکی نشان داد که تفاوت موجود بین گروه کنترل با گروه تمرینات هوازی است با استناد به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود از فعالیت های جسمانی به عنوان وسیله ای موثر برای کاهش میزان افسردگی دختران دانشجو ستفاده شود

کلیدواژه‌ها