کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید شهرستان بیرجندو مقایسه ی آن با نورم های موجود

دوره 8، شماره 8، تیر 1380

سیده عذرا میرکاظمی؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد


مقایسه ی عوامل آمادگی جسمانی – حرکتی خواهران دوقلوی یکسان با خواهران غیر دوقلو

دوره 5، شماره 5، تیر 1379

رحیم رمضانی نژاد؛ فاطمه انتشاری؛ دکتر خسرو ابراهیم


بررسی سطح امادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه وتهیه نورم امتحانی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر مهرداد محرم زاده؛ حسن محمدزاده