کلیدواژه‌ها = درصد چربی بدن
هنجاریابی BMI.WC.WHR و در صد چربی بدن در مردان 30 تا 55 ساله در شهر تهران

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

دکتر حمید آقا علی نژاد؛ دکتر رضا قراخانلو؛ اصغر توفیقی