نویسنده = فتحی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

محمد فتحی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد رضا مراد پوریان؛ معصومه عسگری؛ راضیه رضایی


2. تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ محمد فتحی