نویسنده = دکتر معصومه شجاعی
اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

دوره 18، شماره 18، دی 1382

دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ دکتر معصومه شجاعی