نویسنده = دکتر مرتضی شهبازی مقدم
اثر اندازه های آنتروپومتریکی بر نیروی مقاوم آب در شنای پروانه

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ صفورا صباغیان


بررسی قانون زنجیره سینتیکی مشت زدن در کاراته

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

سعید باغ نیکو خصلت؛ دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر محمد شیخ


اندازه گیری وبررسی پارامترهای سینماتیکی وسینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه ی کشور

دوره 9، شماره 9، مهر 1380

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر حمید محبی؛ منصور کارنیا شفارود


تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود

دوره 3، شماره 3، دی 1378

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ آذرمیدخت آذری حمیدیان