نویسنده = رسول حمایت طلب
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تداخل ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

جمال فاضل کلخوران؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری؛ داود حومینیان


4. بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه

دوره 11، شماره 11، فروردین 1381

دکتر فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ مهدی متقی پور