نویسنده = مهدی نمازی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

امیر مقدم؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


2. اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

جواد فولادیان؛ مهدی نمازی زاده؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده