نویسنده = مهدی کارگرفرد
استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

محمد حسن سروسطانی؛ مهدی کارگرفرد؛ حسین مجتهدی


آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

زهرا سرلک؛ علی کاشی؛ مهدی کارگرفرد؛ مریم سرلک