نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسم مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • آمادگی هوازی ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و [دوره 27، شماره 27، 1385]

ا

 • اجتماعی شدن ورزشی بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • ایران بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • اصلاح ساختار خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • انگیزه و سازمان تربیت بدنی رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 27، شماره 27، 1385]

ب

پ

 • پراکنده‌ساز بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ت

 • تجزیة زیستی بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • تصویر سازی درونی و بیرونی تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • تصویر سازی ذهنی مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • تقدم و تاخر تمرین ذهنی تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • تلفیق تمرین فیزیکی وذهنی تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • تمرینات قدرتی تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • توان بی هوازی شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • توان هوازی شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در [دوره 27، شماره 27، 1385]

ج

 • جزیره سیری بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • جهت گیری هدفی ارتباط بین جهت گیری هدفی .فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب [دوره 27، شماره 27، 1385]

خ

 • خصوصی سازی خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور [دوره 27، شماره 27، 1385]

ر

 • رشد اجتماعی بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • رشد حرکتی بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • روش فرا تحلیلی بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی [دوره 27، شماره 27، 1385]

ژ

 • ژاپن بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال [دوره 27، شماره 27، 1385]

س

ش

ع

غ

 • غیر ورزشکار تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر [دوره 27، شماره 27، 1385]

ف

 • فضای انگیزشی ارتباط بین جهت گیری هدفی .فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • فعالیت بدنی هوازی و FEV مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر [دوره 27، شماره 27، 1385]

ق

 • قدرت عضله رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • قوس کمر رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم [دوره 27، شماره 27، 1385]

ک

 • کاهش وزن هاد تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • کشتی گیران آزادکار تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ل

م

 • مدل های نظری بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • مطالعه تطبیقی بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • مکمل کراتین و عملکرد ورزشی تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • مکمل گلوتامین تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • منابع کسب اعتماد به نفس ارتباط بین جهت گیری هدفی .فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب [دوره 27، شماره 27، 1385]

ن

 • نفت خام بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ه

 • هزینه انرژی ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و [دوره 27، شماره 27، 1385]