نویسنده = نیکبخت، دکتر حجت ا.
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر یک دوره فعالتی در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر لطفعلی بلبلی؛ دکتر حجت ا... نیکبخت؛ دکتر حمید رجبی