نویسنده = پور، یوسف غفار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر حسن دانشمندی؛ مرتضی اکبر؛ یوسف غفار پور