نویسنده = موذنی، دکتر سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر سید محمد موذنی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر بختیار ترتیبیان