نویسنده = آبادی، سید محسن آدینه فتح
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی؛ سید محسن آدینه فتح آبادی