نویسنده = زاده، پدیده بلوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سابقه ورزشی و تحلیل رفتگی دوندگان سرعت و استقامت بانوان تهران

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ پدیده بلوری زاده