نویسنده = رضوی، دکتر سید محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر سید محمد حسین رضوی