نویسنده = آرانی، حسین خالقی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ نادر افقی؛ حسین خالقی آرانی؛ دکتر عباس صادقی