نویسنده = آبادی، حسن نورزاد دولت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و مقایسه روش های مختلف تعیین آستانه بی هوازی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

حسن نورزاد دولت آبادی؛ دکتر معرفت سیاه کوهیان