نویسنده = چیان، هاشم کوزه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

حبیب هنری؛ علی رضاییان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی