نویسنده = عبدی، محمد صالح
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

عباسعلی گائینی؛ احمد فرخی؛ رحمن سوری؛ محمد صالح عبدی