نویسنده = علیزاده، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

محمدحسین علیزاده؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی